Regulamin projektu „Certyfikat O Klasę Wyżej”

Obowiązuje od dnia 15.09.2021r.

Niniejszy regulamin reguluje prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności wszystkich podmiotów zaangażowanych w Program Certyfikacji, oraz definiuje wymagania dotyczące kryteriów edukacyjnych, wychowawczych, infrastrukturalnych, personalnych, które musi spełniać placówka, by otrzymać certyfikat

 •  1

Definicje pojęć używanych w Projekcie

Pojęcia zawarte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące brzmienie, chyba że z Regulaminu wprost wynika inaczej:

 1. Operator – Fundacja Homini, 40-084 Katowice ,ul. Sobieskiego 11, KRS 0000310194, NIP 6342693044.
 2. Biuro projektu – miejsce faktycznej realizacji Projektu, mieszczące się pod adresem: 41-800 Zabrze ul. Wolności 345/1002 (10 piętro)
 3. Certyfikat – Certyfikat O Klasę Wyżej.
 4. Uczestnik – jednostka edukacyjna – osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność edukacyjną lub osoba prawna, która została pozytywnie zweryfikowana przez Radę Programową i zaakceptowała ofertę uczestnictwa w projekcie.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin projektu „Certyfikat O Klasę Wyżej”.
 6. Projekt – oznacza całokształt czynności faktycznych i prawnych związanych z przyznawaniem Certyfikatów.
 7. Weryfikacja – proces badania Uczestników za pomocą narzędzi weryfikacji stosowanych przez Radę Programową.
 8. Rada Programowa – to grono fachowców powołanych przez Operatora w celu weryfikacji Uczestników do Projektu
 9. Naruszenie – takie działanie Uczestnika będące w sprzeczności z prawem, zasadami współżycia społecznego, Kodeksem Etycznym lub Regulaminem.
 • 2

Postanowienia wprowadzające

 1. Wyłącznym organizatorem  Projektu O KLASĘ WYŻEJ  jest Fundacja Homini z siedzibą w Katowicach, działająca na podstawie statutu Fundacji.
 2. Program Certyfikacji to projekt skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych, kształcenia ustawicznego oraz wszelkich placówek edukacyjnych mających statut placówki niepublicznej lub publicznej.
 3. Ideą programu jest wyznaczanie standardów edukacji, pomoc w formach doskonalenia kadr, organizacja olimpiad i konkursów dla dzieci i młodzieży celem rozwijania uzdolnień i talentów, popularyzacja wychowania ku wartościom (zawarta w kodeksie etycznym), rozwój holistyczny wszystkich uczestników projektu i budowanie zasad współpracy pomiędzy dziećmi/młodzieżą, pracownicy placówki i rodzicami/opiekunami.
 4. Wszelkie działania w ramach Projektu mają na celu promowanie certyfikowanych placówek poprzez działania marketingowe.
 5. Przyznanie Certyfikatu jest równoznaczne ze spełnieniem przez placówkę szeregu kryteriów i zapewnienia odpowiedniej jakości pracy i współpracy placówki.
 6. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne, a przystąpienie do Projektu oznacza zaznajomienie się, akceptację i obowiązek stosowania się do niniejszego Regulaminu i zapisów Kodeksu Etycznego.
 • 3

Założenia programu Certyfikacji

 1. Projekt organizowany jest na terytorium Polski i podlega ustawodawstwu polskiemu.
 2. Upowszechnienie i promocja Uczestników Projektu będzie odbywać się poprzez działania o charakterze reklamowym i marketingowym .
 3. Celem jest podniesienie standardów jakości i kompetencji pracowników placówki poprzez wdrożenie systemu doskonalenia kadr.
 4. Udzielanie pomocy dzieciom/młodzieży, rodzicom i pracownikom placówki w działaniach edukacyjnych, wychowawczych i dydaktycznych.
 5. Wzrost zainteresowania dzieci/młodzieży i ich rodziców/opiekunów placówkami spełniających standardy Projektu O Klasę Wyżej.
 • 4

Procedura przyznawania Certyfikatu

 1. Certyfikat ‘O Klasę Wyżej” może otrzymać placówka na jeden rok, tylko wtedy gdy spełnia kryteria przyznawania Certyfikatu. Każda kolejna Certyfikacja wymaga ponownej weryfikacji.
 2. Weryfikacja dokonywana jest poprzez narzędzia badawcze stosowane przez Radę Programową i jest bezpłatna.
 3. Wynik Weryfikacji jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. W przypadku niespełnienia wszystkich warunków certyfikacji, placówka ma możliwość wystąpienia o ponowną weryfikację po uzupełnieniu wymagań w określonym przez operatora czasie.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji przekazywanych przez Uczestnika w trakcie weryfikacji.
 5. Proces Weryfikacji jest monitorowany przez zespół Operatora, który czuwa nad jego rzetelnością i prawidłowością.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do dodatkowej Weryfikacji Uczestników i podjęcia ostatecznej decyzji, co do możliwości udziału Uczestnika w Projekcie.
 7. Proces Weryfikacji zakończony zostaje przekazaniem przedmiotowej informacji przez członków Rady Projektowej do Operatora.
 8. Weryfikacja pozytywna pozwala Uczestnikowi na dołączenie do Projektu.
 9. Uczestnictwo w projekcie oznacza zgodę na zapisy Regulaminu.
 10. Poprzez uczestnictwo w Projekcie rozumie się przyznanie certyfikatu Uczestnikowi w formie papierowej i elektronicznej, wraz z pozwoleniem na wykorzystanie logo projektu O Klasę Wyżej na wszystkich polach dystrybucji.
 11. Przyznanie certyfikatu wiąże się z udzieleniem dodatkowych bonusów, na udział w działaniach Projektu (konkursach, szkoleniach, konferencjach itd.) na bieżąco ogłaszanych na stronie oklasewyzej.edu.pl
 12. Operator zastrzega sobie możliwość wykorzystania uzyskanych informacji o Uczestniku w materiałach i publikacjach powstających w ramach projektu.
 13. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na opublikowanie danych jego podmiotu na stronie internetowej Projektu lub w mediach społecznościowych.
 14. Certyfikat wystawiany jest po przeprowadzeniu pozytywnej Weryfikacji Uczestnika przez Radę Programową i przyznawany jest na 1 rok.
 •  5

Prawa i obowiązki uczestników

Kodeks Etyczny

 1. Uczestnik Projektu ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność danych przekazanych do certyfikacji
 2. Uczestnik zobowiązany jest do prowadzenia działalności edukacyjnej w sposób etyczny i przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w ramach wykonywanej działalności.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania ze znaku O Klasę Wyżej w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i postanowieniami Regulaminu oraz umieszczenia go na swojej stronie internetowej
 4. Uczestnik jest zobowiązany do etycznego postępowania względem swoich kontrahentów, partnerów, pracowników i klientów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów/młodzieży.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o lokalne środowisko edukacyjne, tak by cała społeczność mogła korzystać ze wspólnych zasobów i możliwości.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o środowisko naturalne poprzez działania proekologiczne.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania godności każdego człowieka oraz niedyskryminowania grup oraz osób.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do dbałości o wizerunek Projektu jako społeczności ceniących najwyższe standardy etyczne, edukacyjne i moralne.
 9. Uczestnik ma prawo do dysponowania logo projektu O Klasę Wyżej w sposób zgodny z jego przeznaczeniem (reklama, marketing) w okresie ważności certyfikatu.
 10. Uczestnik może również korzystać z innych materiałów marketingowych dostarczonych mu przez Operatora (papierowa wersja Certyfikatu, oraz inne materiały promocyjne w zależności od edycji Projektu).
 11. Posiadanie i posługiwanie się przez Uczestnika Certyfikatem nie jest podstawą do przeniesienia na Operatora odpowiedzialności za działania Uczestnika Projektu. Uczestnictwo w projekcie ma wyłącznie charakter marketingowy i reklamowy i nie może być podstawą do kierowania roszczeń w stosunku do Operatora za samoistne działania Uczestnika Projektu w ramach wykonywanej przez niego działalności edukacyjnej.
 12. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania i zwalnia Operatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
 13. W przypadku złamania zasad Regulaminu w tym Kodeksu Etycznego, Operator ma prawo do usunięcia danych Uczestnika ze strony www.oklasewyzej. edu.pl. Usunięcie danych Uczestnika z powodów opisanych powyżej skutkować będzie brakiem możliwości ubiegania się o uczestnictwo w kolejnych edycjach Projektu.
 14. Operator zastrzega sobie uprawnienie do cyklicznej Weryfikacji Uczestników Projektu.
 • 6

Dane osobowe i klauzula RODO

 1. Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Operator Projektu informuje, iż administratorem danych osobowych jest Fundacja Homini, 40-084 Katowice ,ul. Sobieskiego 11, KRS 0000310194. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
  a. pisemnie na adres biura projektu;
  b. za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@oklasewyzej.edu.pl ;
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a. podjęcie działań przed zawarciem umowy – przygotowanie oferty, przedstawienia oferty uzyskania certyfikatu, wzięcia udziału w Projekcie, działań certyfikacyjnych, wykonania czynności związanych z obsługa projektu, wysyłki certyfikatu, ewentualnych publikacji danych na stronie internetowej administratora, stworzenia zestawienia mającego na celu promocję usług i reklamę uczestników projektu, zgłoszenia reklamacji w ramach umowy uzyskania certyfikatu, dochodzenia roszczeń, w przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych nie będzie stosowane profilowanie;
  b. przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji;
  c. rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i odwołań dotyczących usług świadczonych przez administratora, a także wniosków i zapytań skierowanych do administratora;
  d. analitycznych i statystycznych;
 3. Odbiorcą danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, podmioty współpracujące z administratorem, podwykonawcy administratora, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, obsługę prawną i księgową, ubezpieczeniową i bankową.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  a. przetwarzanie danych o przedsiębiorcach wynika z przepisów prawa m.in. ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  b. przetwarzanie danych ma na celu informowanie pozostałych uczestników o prowadzonej przez Uczestników działalności edukacyjnej, zapewniając wszystkim dostęp do rzetelnych, wiarygodnych i transparentnych informacji, jednocześnie spełniając wymogi nakładane przez przepisy prawa o wykorzystaniu informacji publicznych;
  c. przetwarzane dane znajdują swoje źródło w publicznych serwisach informacyjnych;
  d. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania oceny podmiotu na potrzeby udziału w Projekcie, oraz uzyskania certyfikatu;
  e. przetwarzanie danych nie wymaga odrębnej zgody ponieważ dane te są jawne, opublikowane w ogólnodostępnych bazach i rejestrach i odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, takiego jak marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy uzyskania certyfikatu, analitycznych i statystycznych;
  f. wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych wynikających z przepisów prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego;
  g. zgoda w przypadku jej dobrowolnego wyrażenia;
 6. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora, mają w związku z tym następujące prawa:a
  a. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  b. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  c. prawo do przenoszenia danych osobowych, co oznacza otrzymanie ich od administratora danych, w powszechnie używanym formacie oraz do przesłania ich do innego administratora;
  d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  e. prawo do wycofania zgody – bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;
 7. Skorzystanie z praw wymienionych powyżej odbywać się będzie za pośrednictwem administratora danych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu trwania projektu, trwania umowy, przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności prawa podatkowego. W przypadku udzielenia stosownej zgody dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w zgodzie, aż do momentu jej wycofania. Dane będą również przetwarzane dla celów analitycznych i statystycznych przez okres 10 lat.
 9. Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia umowy uzyskania certyfikatu i wykonania obowiązków z nim związanych. Niepodanie danych osobowych lub brak wyrażenia zgody będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymania certyfikatu. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 • 7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Projektu www.oklasewyzej.edu.pl  i obowiązuje do jego odwołania.
 2. Wykładni niniejszego regulaminu może dokonywać tylko Operator.
 3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszego regulaminu, niemożliwe do rozstrzygnięcia w sposób polubowny, poddaje się pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.
 6. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w formie uchwały Zarządu Operatora.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Projektu bez podania przyczyn oraz bez możliwości ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.
 8. Prawa własności intelektualnej Operatora, zawarte na jego stronie internetowej w szczególności do tekstów, informacji, materiałów, treści, grafiki, zdjęć stanowią wyłączną własność Operatora i podlegają ochronie prawnej.
 9. Kopiowanie, przesyłanie, modyfikowanie, przetwarzanie, redystrybuowanie w/w materiałów jest zakazane z wyłączeniem posiadania odrębnego umocowania udzielonego przez Operatora.